เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ธาราทิพย์ ธรรมนวพฤทธิ์, ประคอง นันท์ดี, มานะ ลอศิริกุล, วิไลวรรณ พันธไชย, จินตนา ลี้ละไกรวรรณ, มณฑิรา เขียวยิ่ง, ชูศรี ดูชัยสิทธิ์, เอื้อมพร ทองกระจาย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และความแตกต่างระหว่างผลการให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับอายุ เพศ สถานภาพสมรส จำนวนครั้งที่ได้รับการอบรมการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาโรคเอดส์และลักษณะการให้คำปรึกษาโรคเอดส์โดยศึกษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้รับการอบรมการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในระหว่าง พ.ศ.2534-2535 จำนวน 58 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2537 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ คำนวณร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าt และค่า F ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 53.45 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.31 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สุขศึกษาและนิติศาสตร์ ร้อยละ 58.62 มีสถานภาพสมรสคู่และอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 56.89 ได้ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ 2 ครั้ง ร้อยละ 56.89และได้ผ่านการอบรมให้คำปรึกษาโรคเอดส์ครั้งสุดท้ายมานาน 7-12 เดือน ร้อยละ 89.93 และใช้ห้องทำงานหรือหอผู้ป่วยเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาร้อยละ 44.83 การศึกษานี้ยังพบว่าชื่อคลินิกมีผลต่อการให้คำปรึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.27 โดยมีเหตุผลเรียงตามอันดับ ดังนี้ อันดับ 1 ผู้ป่วยกลัวคนอื่นรู้ อันดับ 2 สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไปได้ และอันดับ 3 ลดความรู้สึกกลัวได้ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรียงตามลำดับดังนี้ อันดับ 1 รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น อันดับ 2 เก็บรักษาความลับของคนอื่นได้ และอันดับ 3 ใจดียิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับงานให้คำปรึกษาโรคเอดส์ เรียงตามลำดับดังนี้ อันดับ 1 วิตกกังวลใจ อันดับ 2 มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 2. ประสบการณ์ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนน้อยที่ไม่มีผู้มารับคำปรึกษา ร้อยละ 15.52 ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.76 มีผู้มารับคำปรึกษา และร้อยละ 64.58 ที่มีจำนวนผู้มารับคำปรึกษามากว่า 6 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาโรคเอดส์นาน 19.24 เดือน ร้อยละ 24.14 ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะมาขอรับคำปรึกษาโรคเอดส์ด้วยตนเองร้อยละ 65.31 โดยเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงร้อยละ 59.18 และรองลงมาเป็นผู้มีความกังวลใจจากการรับสื่อ ร้อยละ 42.86 รองลงมาเป็นปัญหาสุขภาพร่วมกับปัญหาอื่นๆ ร้อยละ 32.65 ผู้มารับคำปรึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆ มาก่อน ความช่วยเหลือที่ผู้ให้คำปรึกษาให้แก่ผู้มารับคำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 53.07 รองลงมาคือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ร้อยละ 28.57 การติดตามผลการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่นัดให้กลับมาพบอีก ร้อยละ 65.31 และส่วนน้อยร้อยละ 26.53 ไม่เคยติดตามผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ในวันผู้ที่นัดให้กลับมาพบอีก ส่วนใหญ่กลับมาบางครั้ง ร้อยละ 62.50 (n=32) รองลงมากลับมาทุกครั้ง ร้อยละ 31.258 โดยภาพรวมแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจกับการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ร้อยะ 84.75 เหตุผลที่พึงพอใจเรียงตามลำดับดังนี้ อันดับ 1 ผู้รับบริการสามารถตัดสินปัญหาด้วยตนเอง อันดับ 2 ได้พัฒนาตัวเองและงานบริการสุขภาพ อันดับ 3 ท้าทายความสามารถส่วนเหตุผลที่ไม่พึงพอใจเรียงตามอันดับดังนี้ อันดับ 1 ไม่มีห้องให้คำปรึกษาเป็นสัดส่วน อันดับ 2 การให้คำปรึกษาโรคเอดส์ไม่ใช่งานหลัก และอันดับ 3 ขาดแรงจูงใจในค่าตอบแทน 3. ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 79.60 ไม่พบความแตกต่างระหว่างผลการให้คำปรึกษาโรคเอดส์กับอายุ เพศ สถานภาพสมรส จำนวนครั้งที่เข้ารับการอบรมการให้คำปรึกษาโรคเอดส์ ประสบการณ์ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ และลักษณะงานให้คำปรึกษาโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.05)
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married looking to cheat link how can people cheat
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: การให้คำปรึกษา, AIDS, counseling, HIV, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, การให้คำปรึกษาโรคเอดส์, ปรึกษา, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003014

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข