เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการผู้สูงอายุสู่อาสาเมตตาธรรม

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร เกตุดาว, คณะ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการผู้สูงอายุสู่อาสาเมตตาธรรม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

ในสภาพสภาวะการณ์ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนยืนยาวขึ้น ประจวบกับความสำเร็จในการวางแผนครอบครัวของประเทศ ทำให้อัตราเพิ่มของประชากรลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งมีสูงขึ้นทั้งปริมาณและสัดสวนต่อประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2536 มีถึงร้อยละ 6.7 ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐจำเป็นต้องให้ความสนใจในปัญหาต่างๆ ที่ตามมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดูแลทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ จังหวัดขอนก่นเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ การกระจายตัวของประชากรในเขตเทศบางเมืองในปี พ.ศ.2536 มีทั้งสิ้น 146,871 คน จำนวนหลังคาเรือน 17,905 หลัง จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น ปี พ.ศ.2535 พบว่า ประชาชน 60 ปีขึ้นไปใน 20 ชุมชนมีจำนวน 820 คน ในจำนวนนี้ยังขาดการเข้าร่วมในชมรมผู้สูงอายุที่มีในท้องถิ่นมากว่าร้อยละ 60 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มดูแลด้านสุขภาพตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างเสริมความสามัคคีและร่วมกันประกอบกิจกรรมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ในสังคม โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ “ชมรมดอกคูณ” ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และดำเนินการสนับสนุนการจัดโครงการผู้สูงอายุเพื่อการประชุมพบปะสังสรร การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุได้สร้างสรรสังคมโดยสมัครเป็น “อาสาเมตตาธรรม” เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาล ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในบริการของรัฐ บทบาทของอาสาเมตตาธรรมสามารถช่วยพัฒนาระบบการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์บริการสถานที่ให้แก่ผู้เจ็บป่วยที่มาใช้บริการ ณ ตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอกจาการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกผู้สูงอายุ “ชมรมดอกคูณ” และ “อาสาเมตตาธรรม” พบว่าสมาชิกชมรมเริ่มการก่อตั้ง 94 คน สถานภาพคู่ร้อยละ 61.7 อาศัยอยู่กับบุตรหลาน ร้อยละ 52.1 อาชีพปัจจุบันส่วนใหญ่ทำงานบ้านร้อยละ 47.8 รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 1,500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 34.1 ข้อมูลด้านสุขภาพส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรงร้อยละ 84.0 จากการประเมินผลการตรวจสุขภาพร่างกายให้แก่กลุ่มสมาชิกพบว่าเป็นความดันโลหิตสูง 8 ราย โรคเบาหวาน 1 ราย มีน้ำตาลในปัสสาวะสูง 8 ราย มีความผิดปกติทางตา 38 ราย ได้ดำเนินการส่งรับการรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพที่บ้านในชุมชน ผลการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพในปี พ.ศ. 2536 รวมจำนวน 4 ครั้ง จัดกิจกรรมธรรมสัญจรและศึกษาดูงาน 14 ครั้ง จัดอบรมให้ความรู้ บทบาทการประชาสัมพันธ์และอาสาเมตตาธรรม 1 ครั้ง ผลการประชุมอาสาเมตตาธรรมเพื่อช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับอำนวยความสะดวก ได้สรุปบทบาทของสมาชิกที่ร่วมดำเนินงานได้แก่การประชาสัมพันธ์อาคาร สถานที่ ขั้นตอนการรับบริการ ณ ตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอก แนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อมาอยู่โรงพยาบาลเวลาเยี่ยมผู้ป่วย การให้ความเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการให้คำแนะนำสุขภาพอนามัยและร่วมรณรงค์ด้านสาธารณสุข อาสาเมตตาธรรมขึ้นปฏิบัติงาน เวลา 8.00-12.00 น. ในวันราชการ ณ ตึกตรวจโรคผู้ป่วยนอกวันละ 2 คน การจัดโครงการผู้สูงอายุของโรงพยาบาลขอนแก่นนำไปสู่โครงการอาสาเมตตาธรรมจึงนับได้ว่าเป็นก้าวหนึ่งที่ได้ให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุตามแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 และนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยความร่วมมือช่วยเหลือของชุมชนที่มีต่อองค์กรสาธารณสุขของรัฐ
website link wife cheaters
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
most women cheat women affair married men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: โครงการผู้สูงอายุสู่อาสาเมตตาธรรม, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, บริการ, ผู้ป่วยนอก, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003013

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข