เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ิเสงี่ยม สารบัณฑิตกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่, วัชนี หัตถพนม, นวลจันทร์ มาตยภูธร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการหลบหนีของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3, 24-26 สิงหาคม 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง(Retrospective Study)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีของผู้ป่วยรวมทั้งกิจกรรมการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการหลบหนีของผู้ป่วย โดยศึกษาจากผู้ป่วยจิตเวชที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2534 ถึง 31 ธันวาคม 2534 รวมทั้งสิ้น 186 รายผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ ผู้ป่วยที่หลบหนีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.48 มีสถานภาพสมรสโสดร้อยละ 67.20 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.67 อาชีพทำนาทำไร่ ร้อยละ 61.83 ช่วงอายุ 21 – 40 ปี ร้อยละ 71.51 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 31.72 ไม่มีประวัติเสพสารเสพติดมาก่อน ร้อยละ 68.28 เข้ารับการรักษาเป็นครั้งแรก ร้อยละ 39.78 ด้วยโรคจิตเภท ร้อยละ 69.89 มีพฤติกรรมก้าวร้าว ร้อยละ 58.60 ไม่มีประวัติพยายามหลบหนีมาก่อนร้อยละ 54.84 มีความคิดอยากกลับบ้าน ร้อยละ 66.13 ไม่ยอมรับการเจ็บป่วย ร้อยละ 82.26 หลบหนีในช่วงรอญาติมาพบตามวันนัด ร้อยละ 53.76 จำนวนวันที่อยู่โรงพยาบาลก่อนหลบหนีอยู่ระหว่าง 8-14 วัน ร้อยละ 29.57 จำนวนครั้งที่หลบหนีสำเร็จ คือครั้งแรก ร้อยละ 56.98 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนี พบว่า ผู้ป่วยหลบหนีในขณะอยู่รักษาที่หอผู้ป่วยโนรีมากที่สุด ร้อยละ 34.41 วันหลบหนีไม่ใช่วันย้ายผู้ป่วย ร้อยละ 93.55 อาการของผู้ป่วยที่หลบหนีทุเลามากใกล้กลับบ้าน ร้อยละ 71.51 ไม่ทราบช่องทางหลบหนีที่ชัดเจน ร้อยละ 62.90 หลบหนีในวันพุธ ร้อยละ 22.58 ในเวรเช้าร้อยละ 75.27 ในช่วงเวลา 14.01 – 15.00น. ร้อยละ 16.13 สำหรับกิจกรรมการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการหลบหนีพบว่าเจ้าหน้าที่ได้อธิบายขั้นตอนการกลับบ้าน ร้อยละ 60.22 ไม่มีคำสั่งการพยาบาลระวังหลบหนี ร้อยละ54.84 และให้การพยาบาลผู้ป่วยที่หลบหนีเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วๆไป ร้อยละ54.84 การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายหลังผู้ป่วยหลบหนีได้สำเร็จพบว่าญาติไม่มาติดต่อรอ 7 วัน จึงจำหน่ายผู้ป่วย ร้อยละ 59.14 เขียนใบรายงานการหลบหนี ร้อยละ 93.55 และบันทึกในใบบันทึกทางการพยาบาลร้อยละ 74.73 จากผลการวิจัยที่ได้รับ ผู้วิจัยเสนอแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อป้องกันการหลบหนีต่อไป
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
website read here how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater women affair open
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
women cheat on their husbands go why men cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: nurse, psychiatric nursing, psychiatry, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยหลบหนี, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200370003003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข