เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพุทธชินราช

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ศิริวัฒนไพศาล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพุทธชินราช

แหล่งที่มา/Source: พุทธชินราชเวชสาร ปีที่15 ฉบับที่ 2 มกราคม - สิงหาคม 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาความเครียด และปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยมุ่งศึกษาปัจจัยดังต่อไปนี้ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ วิธีเสียค่ารักษา ประสบการณ์ ที่เคยได้รับจากการผ่าตัด ความรู้เกี่ยวกับโรคและการผ่าตัด และความเชื่อเกี่ยวกับการผ่าตัด โดยทำการสัมภาษณ์ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 90 คน วิเคราะห์ข้อมูล หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ stepwise multiple regression โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดมีความเครียดปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ ความรู้เกี่ยวกับโรคและการผ่าตัด ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับการผ่าตัด จากการวิเคราะห์ด้วย stepwise multiple regression พบว่า พยากรณ์ระดับความเครียดได้ร้อยละ 20 สร้างสมการพยากรณ์ระดับความเครียดได้เป็น D=108.76-0.93C เมื่อ D คือค่าพยากรณ์ระดับความเครียด และ C คือ ความเชื่อเกี่ยวกับการผ่าตัด
why most women cheat signs of infidelity
link unfaithful husband why women cheat on husbands
website read here how often do women cheat on their husbands
wife cheaters website open
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
percent of women that cheat click how to spot a cheater

Keywords: stress, การพยาบาลจิตเวช, ความเครียด, เครียด, ผ่าตัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Code: 199411502008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ