เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 

ผู้วิจัย/Authors: มยุรี สุขุปัญญารักษ์, พิสมัย จารุชวลิต, ประพิศ ใจแพทย์, ชนวนทอง ธนสุกาญจน์, จรูญลักษณ์ เขียววัดจันทร์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

แหล่งที่มา/Source: พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความวิตกกังวลซึ่งดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณ์ของ วิลเลี่ยม ดับบลิว เค ซุง และได้สัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วย จำนวน 100 ราย ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2539 - 30 กรกฎาคม 2539 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ป่วยอย่างพอเพียงจึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ญาติของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหนัก
My wife cheated on me click all wives cheat
read website married and want to cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
abortion personal stories site suction abortion
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
dating for married women who love to cheat meet to cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: stress, การพยาบาลจิตเวช, ความเครียด, เครียด, ระดับความวิตกกังวล, ญาติ, หอผู้ป่วยหนัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Code: 199411502007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ