เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบความหวังและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง และในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลชลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: สำรวมจิต สุนทราภิรมย์สุข

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบความหวังและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง และในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลชลบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความหวังและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุงและในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลีชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลชลบุรี มีความหวังในชีวิตแตกต่างกับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจำแนกตามปัจจัยพบว่า ความหวังในชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ไม่มีความแตกต่างกันทางด้านเพศ และสถานภาพสมรส แต่แตกต่างกันทางอายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพในครอบครัวกับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 2. ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลชลบุรี และในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง มีการดูแลตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันทางอายุ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพในครอบครัว แต่ไม่แตกต่างกันทางเพศและสถานภาพสมรส กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
website cheat how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
most women cheat cheat husband married men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands

Keywords: elderly. Hope, mental health, psychology, social, ความหวัง ผู้สูงอายุ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 199401002002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ