เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลตามการรับรู้ในตนเองของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญชื่น นิตยา, สมวงษ์ โพธิจันทร์, สุขสันต์ จันทร์ศรี, วรัญพร ไชยวานิชย์ผล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลตามการรับรู้ในตนเองของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ขอนแก่นเวชสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทำงานตามการรับรู้ของตนเองของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน 195 คน เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยแบบบันทึก ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในการทำงาน การบูรณาการทางสังคม หรือการทำงานร่วมกัน บรรยากาศประชาธิปไตย จังหวะชีวิตโดยส่วนรวมและการคำนึงถึงความต้องการของสังคม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC คำนวณหาความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ การรับรู้ของบุคลากรทางพยาบาล ในด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ส่วนด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ การบูรณาการทางสังคม หรือการทำงานร่วมกันบรรยากาศประชาธิปไตย จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม การคำนึงถึงความต้องการทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
unfaithful spouse unfaithful husband
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs go redirect
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to catch a cheat open married men having affairs
cheaters link all women cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: nurse, การรับรู้ในตนเอง, บุคลากรทางการพยาบาล , คุณภาพชีวิต, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: งานด้านการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข

Code: 199381903005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ