เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การรับรู้ของพยาบาลต่อความต้องการของญาติผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลแพร่

 

ผู้วิจัย/Authors: พวงเพชร ชุมศรี

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้ของพยาบาลต่อความต้องการของญาติผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่หอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลแพร่

แหล่งที่มา/Source: พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของญาติผู้ป่วยในภาวะวิกฤต และการรับรู้ของพยาบาลต่อความต้องการของญาติผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 37 ราย และญาติผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมในช่วงที่ทำการศึกษา จำนวน 47 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากแบบ สำรวจความต้องการของญาติในภาวะวิกฤตของมอลเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการสูงสุดที่ญาติต้องการ ได้แก่ มีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนใจดูแลผู้ป่วย ได้รับความมั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด รู้สึกมีความหวัง ความต้องการต่ำสุด การมีพระมาเยี่ยม การได้รับคำบอกเล่าว่าจะทำพิธีการทางศาสนาอะไรได้บ้างขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล และได้รับการกระตุ้นให้ระบายความรู้สึกโดยการร้องไห้ และพบว่าพยาบาลรับรู้ความต้องการได้สอดคล้องกับความต้องการของญาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
click here cheat on husband what is infidelity
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: mental health, psychology, stress, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, การรับรู้, พยาบาล, ญาติผู้ป่วย, ญาติ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่

Code: 199371102006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ