เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการใช้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองด้านจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม

 

ผู้วิจัย/Authors: อุบล จ๋วงพานิช, รัชนีพร คนชุม, อุราวดี เจริญไชย, ลัดดาวัลย์ พรพนัสศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการใช้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองด้านจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2535

รายละเอียด / Details:

การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาวและหายจากโรคได้ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องเผชิญความเครียดทั้งจากการรับรู้ว่าเป็นมะเร็งและผลจากการรักษา ผู้ป่วยจะมีปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยจะมีความวิตกกังวลสูงและมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลดปฏิกิริยา ตอบสนองทางด้านจิตใจได้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ศึกษาผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฎิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มารับการรักษาโดยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยการสุ่มผู้ป่วยเข้ากลุ่มทดลอง จำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 20 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความวิตกกังวลแบบสเตทและเทรทของ Spielberger และ คณะ (1976) แบบวัดความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของ Johnson และแบบประเมินภาพลักษณ์ ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมินความวิตกกังวล และภาพลักษณ์ในเย็นก่อนผ่าตัด 1 วัน จากนั้นกลุ่มทดลองจะได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อม และผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมินหลังการทดลอง โดยประเมินความวิตกกังวลความรู้สึกเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด สำหรับภาพลักษณ์ประเมินวันที่ 7 หลังผ่าตัด ผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อมมีความวิตกกังวล ความรู้สึกเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์น้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ความเครียด ความวิตกกังวล, พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ผ่าตัด, stress, nurse, psychiatric nursing, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 199350502003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ