เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยนรีเวชกรรมก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลชลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ละมัย อมรินทร์, มาลี แน่นหนา

ชื่อเรื่อง/Title: ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยนรีเวชกรรมก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลชลบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิทยาลัยพยาบาลชลบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยนรีเวชกรรมก่อนผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์สตรีในโรงพยาบาลชลบุรีจำนวน 100 ราย ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงความวิตกกังวลโดยแบบประเมินความวิตกกังวลของสไปล์เบอร์เกอร์และคณะ (Spielberger,et al. 1970) ความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของขนิษฐา นาคะ (2534) สร้าง ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยนรีเวชกรรม มีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำโดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า มีความวิตกกังวลมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่า ผู้ที่ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยมีความวิตกกังวลมากกว่า ผู้ที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วยมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านอายุ และประสบการณ์ผ่าตัดที่เคยได้รับมีคะแนนความวิตกกังวล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่องความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มีคะแนนความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด อยู่ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความวิตกกังวลในระดับสูง ข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการมาก เป็นอันดับแรก คือการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด รองลงมาได้แก่ หมวดการฟื้นฟูสภาพ
website link wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
cheaters wife affair read
free abortion pill open when to get abortion
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: ความวิตกกังวล พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ผ่าตัด, need, nurse, psychiatric nursing, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลชลบุรี สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 199350502001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ