เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อความวิตกกังวล การมีส่วนได้ควบคุมตนเอง และการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชรี กลิ่นเฟื่อง, เยาวลักษณ์ เลาหะจินดา, สมพัน ชินโนรส

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อความวิตกกังวล การมีส่วนได้ควบคุมตนเอง และการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2537-กันยายน 2537, 1-8

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ตามแนวทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวล ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการควบคุมตนเองเพิ่มขึ้นและมีการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดโดยเร็ว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการคัดเลือกคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วสุ่มแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามารับการผ่าตัดในแต่ละสัปดาห์เป็นกลุ่มควบคุม (41 ราย) กลุ่มทดลอง (38 ราย) ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มได้รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจำหอผู้ป่วย สำหรับกลุ่มทดลองนอกเหนือจากการพยาบาลตามปกติ ผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง โดยการชมวีดีโอเทป เรื่องการดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัด ร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสถิติ (p<.01 และ .05 ตามลำดับ) ส่วนความวิตกกังวลเช้าวันผ่าตัดของทั้งสองระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย และติดตามเยี่ยมหลังผ่าตัด 3 วันแรก ประเมินความบกพร่องในการดูแลตนเอง และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพัฒนาการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีส่วนได้ควบคุมตนเองหลังผ่าตัดมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) มีความรู้สึกเจ็บปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดวันที่ 2 และ 3 น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05, .01 และ .05 ตามลำดับ) จำนวนครั้งในการลุกเดินหลังผ่าตัดวันที่ 1 และ 2 ระยะทางในการเดินหลังผ่าตัดวันที่ 2 มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05, .05 และ .01 ตามลำดับ) รวมทั้งการเกิดภาวะแทรกซ้อนและจำนวนวันของการอยู่โรงพยาบาลหลังผ่าตัด น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
wife cheaters website open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands go why men cheat
women who cheated read looking for affair
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม, ความวิตกกังวล พยาบาลปฏิบัติการพยาบาล, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, หลังผ่าตัด, Orem, nurse, psychiatric nursing, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 130371402003

ISSN/ISBN: 0847-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ