เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของสตรีที่มารับบริการทำหมันหญิงที่ไม่เกี่ยวกับการคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: วีณา บัลลังก์โพธิ์, พิมพ์สุรางค์ เพชระบูรณิน, ดวงกมล ฉัตรรังสิกุล, มยุรัตน์ วิรัชชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของสตรีที่มารับบริการทำหมันหญิงที่ไม่เกี่ยวกับการคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2536-มกราคม 2537, 9-17

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของสตรีที่มารับบริการทำหมันหญิงที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด ที่ห้องผ่าตัด สูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์ มีอายุระหว่าง 20-45 ปี สถานภาพสมรสคู่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจะถูกจัดแบ่งเป็นคู่ๆ ให้มีความคล้ายคลึงกันในด้านสถานภาพทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนบุตร และอายุของบุตรคนสุดท้อง กลุ่มทดลองจะได้รับการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนโดยพยาบาลประจำห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวชวิทยา ที่ได้รับการอบรมวิธีการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนแล้วส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการให้ข้อมูลตามปกติจากพยาบาลประจำห้องผ่าตัดสุติ-นรีเวชวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนวาคม พ.ศ. 2536 โดยวิธีการสัมภาษณ์ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามประเมินความวิตกกังวลแบบเผชิญ (STAI Form XI) ของ Spielberger และคณะ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นความถี่ ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวล (T-test) โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science Version) ผลการวิจัยพบว่าสตรีที่มารับการผ่าตัดทำหมันหญิงที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด มีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 47.3) ภายหลังการทดลองสตรีให้กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-Value 0.01) ส่วนในกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนตามขั้นตอน สามารถลดความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดในสตรีที่มารับบริการทำหมันหญิง ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด ในโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดีกว่าการให้ข้อมูลตามปกติ
unfaithful spouse unfaithful husband
website open i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands

Keywords: ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน, สตรี, ผ่าตัด, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ปฏิบัติการพยาบาล, anxiety, operation, female, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 130361401002

ISSN/ISBN: 0847-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ