เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะอารมณ์เศร้าในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: จอม สุวรรณโณ

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะอารมณ์เศร้าในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - ธันวาคม 2541, 9-20

รายละเอียด / Details:

อารมณ์เศร้าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ก่อให้เกิดอาการและอาการแสดงหลายอย่าง เกิดขึ้นได้กับทุกระบบที่ไม่จำเพาะเจาะจงจนอาจเป็นปัญหาที่ถูกละเลย บทความนี้กล่าวถึงประสบการณ์ของผู้เขียนในการประเมินภาวะอารมณ์เศร้าในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังชขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatic Depression Scale : TGDS)จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอารมณ์เศร้ามี 3 ประเภท คือ 1) การสูญเสียความมีสุขภาพดี 2) การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ และ 3) การไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้าด้วยการสอน ชี้แนะ สนับสนุน และสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง รวมทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันภยันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วย และพัฒนาความสามารถของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
why men have affairs go redirect
meet to cheat go why women cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
cheats read infidelity in marriage

Keywords: depress, depression, depressive, geriatrics, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Code: 129412503002

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ