เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้วิจัย/Authors: ภาวินี ธนบดีธรรมจารี, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2541, 50-62

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเจ็จเจ้าพระยา จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบวัดความสำนึกในคุณค่าตนเอง ส่วนที่ 3-5 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองได้แก่ ความพึงพอใจในงาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .72, .74, .75 และ .87 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/FW หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 117.61 (SD =11.54) 2. ระดับของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชอยุ่ในระดับสูงทุกปัจจัย โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจในงาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเท่ากับ 165.38, 51.82 และ 2.77 (SD = 17.67, 3.35 และ .20 ตาลำดับ) 3. ความพึงพอใจในงาน การรับรู้ภาวะสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่สามารถทำนายความสำนึกในคุณค่าตนเองของพยาบาลจิตเวชได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .61 และอำนาจในการทำนายร้อยละ 36.92 คำสำคัญ : ปัจจัย ความสำนึกในคุณค่าตนเอง พยาบาลจิตเวช
link unfaithful husband why women cheat on husbands
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: ความสำนึกในคุณค่าตนเอง, พยาบาลจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, ปัจจัยคัดสรร, psychiatric nursing, self esteem, psychiatric nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 129412502001

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ