เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วย ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทา เล็กสวัสดิ์, ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์, อรรณพ คุณพันธ์, นงลักษณ์ บุญเยีย, สวัสดิ์ อัศวปิยานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วย ภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2539, 53-63

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรได้แก่ เพศ อายุ ระดับสมรรถภาพของหัวใจภายหลังการผ่าตัดและสัมพันธภาพ ในครอบครัวกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และหาปัจจัยร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2537 จำนวน 50 ราย เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพในครอบครัวของ จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ (2527) และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบวัดพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของจาโลวิค (Jalowiec, 1988) ผู้วิจัยนำเครื่องมือไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบ และนำไปหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพในครอบครัวเท่ากับ 0.90 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการเผชิญความเครียดเท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ มีพฤติกรรมการเผชิญความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และมีการใช้พฤติกรรมการเผชิญความเครียดด้านการเผชิญหน้ากับปัญหา และด้านการแก้ปัญหาทางอ้อมมากกว่าด้านการจัดการกับอารมณ์ 2. ปัจจัยคัดสรรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดโดยรวม ในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 3. เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดด้านการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพศและสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดด้านการจัดการกับอารมณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ และเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดด้านการแก้ปัญหาทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วน อายุ และระดับสมรรถภาพของหัวใจภายหลังการผ่าตัด พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 4. ปัจจัยคัดสรรไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเผชิญความเครียดโดยรวม ในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้ แต่พบว่า เพศ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเผชิญความเครียดรายด้านได้ คือ ด้านการเผชิญหน้ากับปัญหาได้ร้อยละ 9.55 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .3090 และด้านการจัดการกับอารมณ์ได้ร้อยละ 12.87 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .3587 ด้านการแก้ปัญหาทางอ้อมได้ร้อยละ 18.83 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .4339
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
why do husband cheat site when married men cheat
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
dating for married women who love to cheat meet to cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: พฤติกรรมการเผชิญความเครียด, พฤติกรรม, การพยาบาลจิตเวช, ผ่าตัด, ปัจจัยคัดสรร, ความเครียด, เครียด, stress, behavior, operation, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 129392302003

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ