เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อการลดความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: วิยะดา รัตนสุวรรณ, อำภร ประคองจิต

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อการลดความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2539, 37-43

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาพยาบาลหลังได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อครบในสัปดาห์ที่ 1-4 กับก่อนได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายได้ จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบแผนของเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ประกอบด้วยขั้นตอนการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ ทั้งหมด 14 ท่า วีดีโอเทปเกี่ยวกับแบบแผนของเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบวัดความเครียดของนักศึกษา นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดก่อนได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท่ากับ 155.13 และลดลงหลังได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อครบในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ คือ 151.88, 139.19, 113.81 และ 103.88 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อครบในสัปดาห์ที่ 1 และก่อนได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่ต่างกัน 3. กลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อครบในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดน้อยกว่าก่อนได้รับการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
why do husband cheat link when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women looking to cheat link when a husband cheats
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, ปฏฺบัติการพยาบาล, การพยาบาลลดความเครีด, ความเครียด, , เครียด, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา กระทรวงสาธารณสุข

Code: 129392301010

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ