เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวและการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 

ผู้วิจัย/Authors: ภาวดี มโนหาญ, สมบัติ ไชยวัณณ์, ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวและการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2537, 1-9

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวและการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกโรคปอด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 75 คน โดยเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวทั้งสามด้านซึ่งประกอบด้วยการช่วยเหลือในด้านสิ่งของและบริการ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ และการให้ข้อมูลข่าวสาร แบบสัมภาษณ์การปรับตัวของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบด้วยการปรับตัวด้านความต้องการของร่างกาย การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และการปรับตัวด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงและหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จากนั้นนำเครื่องมือไปทดสอบหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวเท่ากับ 0.71 และแบบสัมภาษณ์การปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง และมีการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง 2. การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3. ความรุนแรงของโรค เป็นปัจจัยที่สามารถทำนายการปรับตัวในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ ร้อยละ10.87 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
website link wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me click here all wives cheat
read go married and want to cheat
free abortion pill open when to get abortion
wife cheaters website open
why men have affairs go redirect
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat on wife go why wife cheated
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: family, psychiatric nursing, การปรับตัว, การพยาบาลจิตเวช, ครอบครัว, ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, จิตวิทยา, การสนับสนุนทางสังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Code: 129372104007

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ