เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ, นารา ธีรเนต, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล, จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฎ์

ชื่อเรื่อง/Title: โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2536, 13-23

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้โปรแกรมการฝึกอบรมพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการฝึกตามโปรแกรมฝึกอบรมพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มีพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่ไม่ได้รับการฝึกจากโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 36 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2534 ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลที่มีคะแนนพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลางและต่ำ กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 18 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกอบรมพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับประสบการณ์จากการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า สมมุติฐานของการวิจัยได้รับการยอมรับ นั่นคือ กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
My wife cheated on me click here all wives cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: behavior, behaviour, psychiatric nursing, psychology, ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง, จิตวิทยา, นักศึกษา, พฤติกรรม, โปรแกรมการฝึกพฤติกรรม, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 129362001006

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ