เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: ลำเนาว์ เรืองยศ, สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2535, 11-22

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การสนับสนุนทางสังคม กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่อาศัยอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 คน ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแบบวัดอัตมโนทัศน์ แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม และแบบวัดสุขภาพจิต ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบวัดอัตมโนทัศน์เท่ากับ 0.90 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ 0.83 และ แบบวัดสุขภาพจิตเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยของอัตมโนทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนเฉลี่ยของสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r= .7242, p<.001) 2. คะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนน เฉลี่ยของสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .7830, p<.001) 3. การสนับสนุนทางสังคม อัตมโนทัศน์ เพศ และระดับการศึกษาเป็นตัวทำนายสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งสามารถร่วมกันทำนายสุขภาพจิตในผู้สูงอายุได้ร้อยละ 71.16 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
why men have affairs go redirect
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
percent of women that cheat link how to spot a cheater
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: elderly, mental health, psychology, social, อัตมโนทัศน์ สุขภาพจิต จิตวิทยา, จิตเวช, ผู้สูงอายุ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 129351904005

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ