เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การลดความวิตกกังวลของพยาบาลประจำการที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ

 

ผู้วิจัย/Authors: ดาราวรรณ ต๊ะปินตา

ชื่อเรื่อง/Title: การลดความวิตกกังวลของพยาบาลประจำการที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2535, 1-10

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนความคิด ตามแนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม และทดสอบการใช้รูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่ร่วมกับการฝึกสติ (ตามแบบของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ) ในการลดความวิตกกังวลของพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 18 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกการปรับเปลี่ยนร่วมกับการฝึกสติ กลุ่มที่ 2 ฝึกการปรับเปลี่ยนความคิดเพียงอย่างเดียว และกลุ่มทดลองที่ 3 ฝึกสติเพียงอย่างเดียว ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความวิตกกังวล State-Trait Anxiety Inventory (STAI) และแบบวัดสติ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทางแบบวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนความวิตกกังวลต่อการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ ของกลุ่มที่ได้รับการฝึกตามรูปแบบการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ ในระยะหลังการทดลองและในระยะติดตามผล ต่ำกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. คะแนนความวิตกกังวลต่อการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ ของกลุ่มที่ได้รับการฝึกตามรูปแบบการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ และกลุ่มที่ได้รับการฝึกตามรูปแบบการปรับเปลี่ยนความคิดเพียงอย่างเดียว ในระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. คะแนนความวิตกกังวลต่อการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ ของกลุ่มที่ได้รับการฝึกตามรูปแบบการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ และกลุ่มที่ได้รับการฝึกสติเพียงอย่างเดียว ในระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories site suction abortion
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how to cheat on wife link why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: AIDS, anxiety, HIV, psychiatric nurse, STAI, ความวิตกกังวล, พยาบาลจิตเวช, ธรรมะ, พยาบาล, การฝึกสติ, พุทธศาสนา, โรคเอดส์, ศาสนาพุทธ, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย-

Code: 129351904004

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ