เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความหวัง ความซึมเศร้าและระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม

 

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา ภิญโญคำ, จินตนา ยูนิพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความหวัง ความซึมเศร้าและระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม

แหล่งที่มา/Source: พยาบาลสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2534, 20-30

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความหวัง ความซึมเศร้าและระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม จำแนกตามอายุ และระยะเวลาที่ได้รับการรักษา และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความหวัง ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเอง ตัวอย่างประชากรเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการดูแลตนเอง แบบวัดความหวังและความซึมเศร้า ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม โดยส่วนรวมและเมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุและระยะเวลาที่ได้รับการรักษา มีความหวังและการดูแลตนเองในระดับปานกลาง มีความซึมเศร้าในระดับต่ำ 2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม ที่มีอายุและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความหวังและความซึมเศร้าไม่แตกต่างกัน 3. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม ที่มีอายุแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยการดูแลตนเองแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามระยะเวลาที่ได้รับการรักษาพบว่าค่าเฉลี่ยการดูแลตนเองของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน 4. ระดับความหวังของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยไตเทียม มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับต่ำกับการดูแลตนเอง และมีความสัมพันธ์ในทางลลระดับกลางกับความซึมเศร้า และความซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ในทางลบระดับกลางกับการดูแลตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: depress, depression, depressive, psychiatric nursing, stress, hope, ความหวัง , ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า, การพยาบาลจิตเวช, ปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: ภาควิชาการพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 129341803011

ISSN/ISBN: 0125-5118

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ