เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์, วรณี ดำรงรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาล ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2540

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 6 สถาบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 295 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 4 ชุด คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความเครียด แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และเลือกตัวทำนายที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดในระดับปกติ ร้อยละ 87.8 ในระดับสูง ร้อยละ 9.8 และในระดับต่ำ ร้อยละ 2.4 2. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางร้อยละ 76.6 ในระดับสูง ร้อยละ 12.9 และในระดับต่ำ ร้อยละ 10.5 3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.8 ในระดับสูง ร้อยละ 17.3 และในระดับต่ำ ร้อยละ 13.9 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของอาจารย์พยาบาล คือ อายุ และวุฒิการศึกษา โดยมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (r = -.1277) และ (r = -.1972) ตามลำดับ ชนิดของภาระครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .005 (r = .1076) นอกจากนั้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 (r = -.1474) และ .01 (r = .1526) ตาลำดับ 5. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนพบว่า ภาระของครอบครัวชนิดปานกลาง แรงสนับสนุนทางสังคม และอายุ เป็นกลุ่มตัวทำนายที่ดีที่สุด โดยสามารถอธิบายความผันแปรของความเครียดของอาจารย์พยาบาลได้ร้อยละ 7.79 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะวางแผนหรือดำเนินการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแรงสนับสนุนทางสังคม ตลอดจนลดความเครียดในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ให้น้อยลงในเรื่องสภาพการปฏิบัติงาน ด้านการสอน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานและอายุของอาจารย์ ในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความตั้งใจของอาจารย์พยาบาลที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพต่อไป ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และศึกษาความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ในทบวงมหาวิทยาลัย
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
women cheat husband go women who cheat on their husbands
percent of women that cheat link how to spot a cheater
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: nurse, psychiatric nurse, stress, ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, พยาบาล, การปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 128404602004

ISSN/ISBN: 0125-0078

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ