เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาคุณภาพของสตรีสูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: สมคิด โพธิ์ชนะพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาคุณภาพของสตรีสูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาล ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต ความพึงพอใจในสิ่งต่าง ๆ และการให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ การมีโรคประจำตัว และสถานที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีสูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มาร่วมกิจกรรมในชมรมทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยมหิดล และที่พักในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคและสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ดัดแปลงจากแบบวัดคุณภาพชีวิตของบรุคฮาร์ท วิเคราะห์ข้อมูลโดยร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตโดยส่วนรวมอยู่ในระดับดี ส่วนใหญ่มีความรู้สึกพอใจมากพอควรในชีวิตที่ผ่านมา (85.8 %) คิดว่าระยะนี้เป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด (81.9 %) และเวลานี้เป็นช่วงที่มีความสุข เช่นเดียวกับช่วงชีวิตที่ผ่านมา (80.3 %) สิ่งที่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การมีสุขภาพแข็งแรง รองลงมาเป็นการมีเงินใช้จ่ายในครอบครัว และความสุขสบายด้านวัตถุ และสำหรับความพึงพอใจในสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสุขสบายด้านวัตถุ การมีเงินใช้จ่ายในครอบครัว และการทำกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สตรีสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่ มีคุณภาพชีวิตดีกว่าสตรีสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส โสด หม้าย หย่า แยก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) สตรีสูงอายุที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว มีคุณภาพชีวิตดีกว่าสตรีสูงอายุที่พักอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) สตรีสูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว มีคุณภาพชีวิตดีกว่าสตรีสูงอายุที่มีโรคประจำตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนสตรีสูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) สตรีสูงอายุที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสตรีสูงอายุที่มีรายได้สูงกว่า 10,000 บาท ทีคุณภาพชีวิตดีกว่าสตรีสูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)
why most women cheat signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: คุณภาพชีวิต, สุขภาพจิต, จิตวิืทยา, ผู้สูงอายุ, สตรี, mental health, quality of life

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 128384403007

ISSN/ISBN: 0125-0078

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ