เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: จลี เจริญสรรพ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาล ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคจิตกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่กลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 200 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 – มกราคม 2538 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดับต่ำในเรื่องผู้ป่วยไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใด ๆ ร้อยละ 57.0 อุบัติเหตุที่ศีรษะ ยาเสพติดและไสยศาสตร์ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคจิต ร้อยละ 46.5, 46.0 และ 44.5 ตามลำดับ โรคจิตเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ร้อยละ 24.0 ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเอาใจใส่ดูแลของญาติ พบว่า หลังจากกลับไปบ้านผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาต่อเนื่อง ร้อยละ 52.5 สำหรับสังคมสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ กับเพื่อนบ้านนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 57.5 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 18.05
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
cheaters click here read
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories

Keywords: psychiatry, readmission, relapse, ผูู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, การป่วยซ้ำ, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 128384403006

ISSN/ISBN: 0125-0078

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ