เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บุคลิกภาพของพยาบาลต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: ราศรี แก้วนพรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: บุคลิกภาพของพยาบาลต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาล ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2538, 36-46

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบุคลิกภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างจำนวน 184 คน โดยเลือกพยาบาลกลุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการคำนวณอัตราร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างเป็นประเภทเก็บตัว อารมณ์ไม่มั่นคง ร้อยละ 30.40 ประเภทแสดงออกอารมณ์หวั่นไหว ร้อยละ 28.00 ประเภทแสดงออกอารมณ์มั่นคง ร้อยละ 26.20 และประเภทเก็บตัวอารมณ์หวั่นไหว ร้อยละ 15.50 ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลในด้านสัมพันธภาพ และด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 3.70 และค่าเฉลี่ย = 3.61 ตามลำดับ) สำหรับด้านระบบบริหารการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.38) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล ตามความคิดเห็นของพยาบาลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันมีความแตกต่างกันทุกด้าน ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบและด้านระบบบริหารการพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why men have affairs redirect married men who cheat with men
My wife cheated on me click here all wives cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
cheaters click here read
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
spy phone free download android spy apps free texting spyware
my husband cheated femchoice.org dating for married people
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: nurse, personality, psychology, service, ปฏิบัติการพยาบาล, บริการ, บุคลิกภาพ, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: หัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 128384401005

ISSN/ISBN: 0125-0078

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ