เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณ

 

ผู้วิจัย/Authors: พิชญาภรณ์ มูลศิลป์, คณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณ

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาล ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2537, 119-131

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาการปรับตัวของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณ เกี่ยวกับปัจจัยด้านการวางแผนเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ ความต้องการเพื่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณ และความพึงพอใจในชีวิตที่ผ่านมา โดยศึกษาจากผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว หรือผู้ที่พ้นสภาพจากการทำงานเนื่องจากสาเหตุสูงอายุ ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จำนวน 639 คน ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1. การปรับตัวของผู้สูงอายุ ทั้งโดยส่วนรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และการปรับตัวด้านอารมณ์อยู่ในระดับปรับตัวได้มาก 2. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยชีวสังคมต่างกันมีการปรับตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เว้นแต่ปัจจัยชีวสังคมด้านเพศ จำนวนปีหลังเกษียณ สภาพการมีบุตร ภาวะด้านสุขภาพต่างกัน การปรับตัวไม่แตกต่างกัน 3. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยด้านการวางแผนเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยด้านความต้องการเพื่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณต่างกัน และผู้สูงอายุที่มีปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกัน การปรับตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุภายหลังเกษียณ คือ ความพึงพอใจในชีวิตที่ผ่านมา และการวางแผนเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุ
click here read here what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat

Keywords: elderly, mental health, psychology, social, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, การปรับตัว, เกษียณ, ผู้สูงอายุ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Code: 128374302001

ISSN/ISBN: 0125-0078

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ