เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผู้วิจัย/Authors: ภรณี พวงแก้ว, อาภา หวังสุขไพศาล, เรณา พงษ์เรืองพันธุ์, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา

ชื่อเรื่อง/Title: การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2539, 52-62

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการให้เหตุผลทางจริยธรรมของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีระดับชั้นและระดับสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเดอะ ดีไฟนิ่ง อิชชูเทสต์ ของเจมส์ อาร์ เรสต์ และคณะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 จำนวน 280 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละของนิสิตพยาบาลที่มีพัฒนาการให้เหตุผลทางจริยธรรมในขั้นต่างทำการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการการให้เหตุผลทางจริยธรรมของนิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนวิชาพัฒนาการและจรรยาวิชาชีพโดยใช้ t-test ทำการทดสอบไค-สแควร์ วิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนแบบสองทางในคะแนนการให้เหตุผลทางจริยธรรมกับระดับชั้นปี และสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของนิสิตพยาบาล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในขั้น 3 รองลงมา คือขั้น 4 ขั้น 1 และ ขั้น 2 ตามลำดับ 2. คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางจริยธรรมของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนวิชาพัฒนาการและจรรยาวิชาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. พัฒนาการการให้เหตุผลทางจริยธรรมกับระดับชั้นการศึกษาของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. พัฒนาการการให้เหตุผลทางจริยธรรมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น, สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษากับการให้เหตุผลทางจริยธรรมในแต่ละระดับชั้น 6. คะแนนการให้เหตุผลทางจริยธรรมในแต่ละระดับชั้น พบว่าในขั้นที่ 3 นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 มีคะแนนสูงกว่านิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับคะแนนรวมของทุกระดับชั้น พบว่าคะแนนของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1, 3 และ 4 มีคะแนนสูงกว่านิสิตชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater women affair open
why men have affairs redirect redirect
aids pictures symptoms click aid symptoms
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories read reading sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: mental health, psychology, จิตวิทยา, เหตุผลทางจริยธรรม, สุขภาพจิต, นักศึกษาพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 127390302001

ISSN/ISBN: 0858-4338

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ