เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญวดี เพชรรัตน์, จุรีรัตน์ สุดศิริ, ดวงใจ เอียดเฉลิม, นภาลัย ฉุ้นเขา, เบญจางค์ ไชยปัญดิษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2539, 36-46

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 189 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 110 คน และปีที่ 4 จำนวน 79 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ซึ่งสร้างขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรตนา ยูนิพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีค่าความเชื่อมั่น 0.9323 และคณะผู้วิจัยได้นำมาทดสอบความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่ง พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.8818 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 แต่ละด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านพัฒนาการรู้จักตนเอง การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การเผชิญปัญหา การพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการดูแลตนเองโดยทั่วไป พบว่า พฤติกรรการดูแลตนเองด้านการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใช้เวลาว่างได้ดีกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ค่าเฉลี่ย = 2.9578 และ 2.8045 ตามลำดับ) ส่วนด้านอื่นๆ อีก 6 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
My wife cheated on me click here all wives cheat
read go married and want to cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: พฤติกรรม, nurse, stress, behavior, mental health, psychology, พฤติกรรม, สุขภาพจิต, ความเครียด, เครียด, นักศึกษาพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 126391602006

ISSN/ISBN: 0125-8958

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ