เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปลี่ยนแปลงของชีวิตขณะเรียนพยาบาลและวิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ผู้วิจัย/Authors: ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร

ชื่อเรื่อง/Title: การเปลี่ยนแปลงของชีวิตขณะเรียนพยาบาลและวิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2539, 47-57

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชีวิตขณะเรียนพยาบาล วิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในทุกชั้นปี และความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของชีวิตขณะเรียนพยาบาลกับวิธีการเผชิญความเครียดของนักศึกษา ประชากรที่ศึกษาเป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (พยบ.) จำนวน 502 คน และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (พยน.) 104 คน นำมาศึกษาทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและแบบสอบถามวิถีการเผชิญความเครียดขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตขณะเรียนพยาบาลที่เกิดขึ้นมากที่สุดในแต่ละชั้นปีคือมีความเครียดจากการเรียน รองลงมาคือการเปลี่ยนสุขนิสัยในการนอนหลับ ส่วนวิธีการเผชิญความเครียดพบว่า ที่เลือกใช้บ่อยมากมี 3 วิธีคือ วิธีการปรึกษาญาติหรือเพื่อน สอนตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ พยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ส่วนวิธีการที่เลือกใช้บ่อยมี 3 วิธี คือ พยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น พูดคุยกับคนอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ เพิ่มขึ้น และพยายามปลอบใจตนเองในสิ่งที่จะช่วยให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของชีวิตขณะเรียนพยาบาลกับวิธีการเผชิญความเครียด พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะนักศึกษา พยบ.1 พยบ.2 พยบ.4 พยน.1 และ พยน.2 ดังนี้ นักสึกษา พยบ. ชั้นปีที่ 1 1. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการเปลี่ยนสุขนิสัยในการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับวิธีเผชิญความเครียดแบบการพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองในทางที่ดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการเปลี่ยนแปลงสุขนิสัยในการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการมุ่งความสนใจ ไปสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษา พยบ. ชั้นปีที่ 2 1. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านความเครียดจากการเรียนมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการพูดคุยกับคนอื่นู้ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการพยายามที่จะค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของตนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษา พยบ. ชั้นปีที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการเปลี่ยนแปลงสุขนิสัยในการรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองในทางที่ดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักศึกษา พยน. ชั้นปีที่ 1 1. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านความเครียดจากการเรียน มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการพูดคุยกับคนอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านความเครียดจากการเรียน มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการพยายามวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางถิติที่ระดับ .05 3. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการเปลี่ยนสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการพยายามที่จะไม่ปิดช่องทางและเปิดใจกว้างเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษา พยน. ชั้นปีที่ 2 1. การเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้านการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดแบบการปรึกษาญาติหรือเพื่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
cheater marriage affairs go
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat go why women cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: nurse, mental health, stress, ความเครียด, เครียด, การเผชิญความเครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, นักศึกษาพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 126391602004

ISSN/ISBN: 0125-8958

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ