เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: วันลาภ เหรียญโมรา

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3-4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2538, 42-51

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ และะพยาบาลเทคนิค ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจิตเวชระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 100 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสำรวจความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. พยาบาลที่มีการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์ (หลักสูตร 2 ปี) ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ การทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48 ส่วนพยาบาลที่มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย (เทียบเท่าปริญญาตรี) ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 42 2. พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 1-3 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46 พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 4-6 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38 พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 7-9 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 และพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 10 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 45 3. พยาบาลที่เคยรับการอบรมสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด ระดับปานกลาง และระดับดี คิดเป็นร้อยละ 39 และ 24 ตามลำดับ ส่วนพยาบาลที่ไม่เคยได้รับการอบรมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดระดับปานกลาง และต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 48 และ 28 ตามลำดับ 4. ความรู้ของพยาบาลในการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด ในด้านความรู้ทั่วไป ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 36 ในด้านการประเมินสภาพผู้ป่วยเพื่อการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 61 ในด้านการวางแผน การทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 46 ในด้านการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 30 และในด้านการประเมินผลกลุ่มกิจกรรมบำบัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 56
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download spyware mobile texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my husband cheated femchoice.org dating for married people
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me

Keywords: group therapy, nurse, psychiatric nursing, psychiatric patient, psychiatry, rehabilitation, กลุ่ม, ผู้ป่วยใน, กิจกรรมกลุ่ม, การพยาบาล, พยาบาลจิตเวช, ผู็ป่วยจิตเวช, จิตเวช, พยาบาล, ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 126381503010

ISSN/ISBN: 0125-8958

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ