เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดในบทบาทและอาการเครียดของอาจารย์พยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ขัมภลิขิต, นิตยา ตากวิริยะนันท์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดในบทบาทและอาการเครียดของอาจารย์พยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3-4 กรกฎาคม-ธันวาคม 2538, 1-19

รายละเอียด / Details:

อาจารย์พยาบาลมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด เนื่องจากมีบทบาทที่หลากหลายและมีภาระมาก ความเครียดอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยและส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบทบาท การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียอดในบทบาทและอาการเครียดของอาจารย์พยาบาล ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และปัจจัยที่สามารถทำนายอาการเครียดของอาจารย์พยาบาล ประชากรเป็นอาจารย์พยาบาลที่กำลังปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ทั่วไป มีจำนวน 178 คน เลือกโดยการสุ่มจากรายชื่อในแต่ละสถาบัน และกลุ่มอาจารย์ที่มีต่ำแหน่งบริหาร จำนวน 51 คน ซึ่งนำมาศึกษาโดยไม่มีการสุ่มเลือกเนื่องจากมีจำนวนน้อย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรู้ความเครียดในบทบาทอาจารย์พยาบาล และแบบสอบถามอาการเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เอสพีเอสเอส-พีซีบวก (SPSS-PC+) ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ทั่วไปและผู้บริหารรับรู้ความเครียดในบทบาทด้านต่างๆ ของอาจารย์พยาบาลในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำ (possible range = 1-10, x?SD = 3.42-5.41?1.59-2.07 และ = 3.39-5.37?1.39-1.84 ตามลำดับ) ทั้ง 2 กลุ่ม มีอาการเครียดเกิดขึ้นจำนวนค่อนข้างมาก ขณะที่มีความถี่ของการเกิดอาการเครียดค่อนข้างต่ำคือเฉลี่ยเดือนละ 1-3 ครั้ง หรือน้อยกว่า และใน 10 อาการแรกที่มีความถี่ของการเกิดอาการสูงสุดทั้ง 2 กลุ่มมีอาการที่เหมือนกันอยู่ 8 อาการ โดยที่อาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและอาการเครียดพบว่าการรับรู้ความเครียดในบทบาทอาจารย์พยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับอาการเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มอาจารย์ทั่วไป (r=0.34, p< .001) และกลุ่มผู้บริหาร (r=0.41, p< .01) โดยที่การรับรู้ความเครียดในบทบาทด้านการวิจัยหรือวิชาการเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถทำนายอาการเครียดในกลุ่มอาจารย์ทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F=18.02, p= .000) ขณะที่การรับรู้ความเครียดในบทบาทด้านการบริหาร เป็นปัจจัยเดียวทีสามารถทำนายอาการเครียดในกลุ่มผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F=6.59, p = .01) ผลการศึกษาให้แนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้และการศึกษาวิจัยต่อไป
My wife cheated on me click all wives cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
married looking to cheat open how can people cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
percent of women that cheat link how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ความเครียด, nurse, mental health, psychology, stress, ความเครียด, เครียด, พยาบาล, อาจารย์พยาบาล, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 126381503008

ISSN/ISBN: 0125-8958

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ