เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญพา ณ นคร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 (1-2) มกราคม-มิถุนายน 2538, 39-48

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วย และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การสนับสนุนทางสังคมกับปัจจัยด้านประชากรและด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเวชที่เคยรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 1-5 ครั้ง จำนวน 120 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลปัจจัยทางสังคม และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และทดสอบความเที่ยงของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ได้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ ไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่การได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ การได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า การได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน สิ่งของและบริการ การมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร 2. ปัจจัยด้านประชากร รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ปัจจัยด้านสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน จำนวนเพื่อนสนิทและการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
lesbian sex stories click sex stories sites
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, social, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคจิตเภท, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 126381501011

ISSN/ISBN: 0125-8958

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ