เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ผู้วิจัย/Authors: ขนิษฐา นาคะ, ประสบสุข อินทรักษา

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2536, 14-24

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความเครียด การเผชิญความเครียดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้าพักรักษาตัวในแผนกศัลยกรรม อายุรกรรมและสูติกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 201 ราย ความเครียดวัดโดย แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ ของสไปล์เบอร์เกอร์และคณะ (Spielberger et al, 1970) การเผชิญความเครียดวัดโดยแบบสอบถามปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของลาซารัสและฟอล์ดแมน (Lazarus & Foldman, 1984) ซึ่งมี 4 วิธี คือ 1. การแสวงหาข้อมูล 2. การกระทำโดยตรง 3. การไม่กระทำใดๆ และ 4. การใช้กลไกทางจิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ไคสแควร์ และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่าคะแนนความเครียดมีค่าระหว่าง 20-75 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 41.5, SD = 10.4) กลุ่มตัวอย่างแผนกศัลยกรรมและอายุรกรรมมีคะแนนความเครียดเฉลี่ยมากกว่าแผนกสูติกรรมอย่างมีนัยสำคัญ (P<.001) ส่วนการเผชิญความเครียด กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเผชิญความเครียดโดยวิธีการกระทำโดยตรงมากเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 66.2) รองลงมาคือการใช้กลไกทางจิต การแสวงหาข้อมูล และการไม่กระทำใดๆ คิดเป็นร้อยละ 50.7, 21.4 และ 7.5 ตามลำดับ เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญความเครียดทั้ง 4 วิธี กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเจ็บป่วย ประสบการณ์การเจ็บป่วย ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ระดับความเครียดและแผนกผู้ป่วย พบว่า 1. การแสวงหาข้อมูล : เพศและแผนกผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการใช้วิธีการแสวงหาข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญโดยพบว่า เพศหญิงใช้วิธีการแสวงหาข้อมูลมากกว่าเพศชาย (P<.001) ผู้ป่วยแผนกสูติกรรมใช้วิธีการแสวงหาข้อมูลมากกว่าผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม (P<0.1 และ .001 ตามลำดับ) และผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมใช้วิธีการแสวงหาข้อมูลมากกว่าผู้ป่วยศัลยกรรม (P<0.5) 2. การกระทำโดยตรง : เพศ อายุ และแผนกผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการใช้วิธีการกระทำโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า เพศชายใช้วิธีการกระทำโดยตรงมากกว่าเพศหญิง (P<.05) กลุ่มอายุ 41-60 ปี ใช้วิธีการกระทำโดยตรงมากกว่ากลุ่มอายุ 21-40 ปี (P<.001) และผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมและอายุรกรรมใช้วิธีการกระทำโดยตรงมากกว่าแผนกสูติกรรม (P<.01) 3. การไม่กระทำใดๆ : มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ศึกษาอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การใช้กลไกทางจิต : อายุและแผนกผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับการใช้กลไกทางจิตอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่ากลุ่มอายุ 21-40 ปี ใช้กลไกทางจิตมากกว่ากลุ่มอายุ 41-80 ปี (P<.01) และผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมและสูติกรรมใช้กลไกทางจิตมากกว่าแผนกศัลยกรรม (P<.001)
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
cheater marriage affairs go
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
link husband cheated why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
cheaters link all women cheat

Keywords: ความเครียด, mental health, stress, coping stress, สุขภาพจิต, การเผชิญความเครียด, ความเครียด, เครียด, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 126361302002

ISSN/ISBN: 0125-8958

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ