เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความวิตกกังวล ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลในผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับรังสีรักษา

 

ผู้วิจัย/Authors: ัสุรีย์พร มาลา, สมจิต หนูเจริญกุล, พวงทอง ไกรพิบูลย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความวิตกกังวล ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลในผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับรังสีรักษา

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2535, 14-27

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความต้องการข้อมูล การได้รับข้อมูลและความแตกต่างระหว่างความต้องการข้อมูลกับการได้รับข้อมูล ในผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับรังสีรักษา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 70 ราย ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายที่ได้รับรังสีรักษา ผลการวิจัยพบว่าในสัปดาห์แรกที่ได้รับรังสีรักษา ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลสูงกว่าและได้รับข้อมูลน้อยกว่าในสัปดาห์สุดท้ายที่ได้รับรังสีรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีความต้องการข้อมูลสูงกว่าการได้รับข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งสองระยะเวลาที่ศึกษา ในด้านความสัมพันธ์ พบว่าความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการควบคุมตนเองและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายที่ได้รับรังสีรักษา ความแตกต่างระหว่างความต้องการข้อมูลกับการได้รับข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของการรับรังสีรักษา และความสามารถในการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของการรับรังสีรักษา และความสามารถในการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่ได้รับรังสีรักษา นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยเพศหญิงมีความวิตกกังวลสูงกว่าผู้ป่วยเพศชาย ในสัปดาห์แรกที่ได้รับรังสีรักษา ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนความตรงตามทฤษฎีของลาซารัสและโฟล์คแมน
read go married and want to cheat
why men have affairs go redirect
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
abortion personal stories site suction abortion
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: anxiety, psychiatric nursing, information, stress, ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ความเครียด, เครียด, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Code: 12635104001

ISSN/ISBN: 0125-8958

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ