เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, ดุษฏี มุขสมบัติ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 - 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดาและมารดาผู้ป่วยเด็กซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครั้งแรก และเข้ารับการในหอผู้ป่วย 3ง. โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คู่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คู่ โดยมารดากลุ่มทดลองได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีตามแผนการสนับสนุนที่ผู้วิจัยกำหนด มารดากลุ่มควบคุมได้รับการสอนและคำแนะนำตามปกติจากพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบการสอนและคำแนะนำตามปกติจากพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบวัดความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของซุง ผลการวิจัยพบว่า 1) มารดากลุ่มทดลองจะมีความวิตกกังวลและความซึมเศร้าน้อยกว่ามารดากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-valve = 0.0000) ภายหลังได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ 2) ความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดากลุ่มทดลองในช่วงก่อนกับหลังได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ และภายหลังได้รับแรงสนับสนุน 2 สัปดาห์กับ 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.0000) 3) ความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของมารดากลุ่มควบคุมในช่วงก่อนกับหลังได้รับการสอนและคำแนะนำ 2 สัปดาห์กับ 4 สัปดาห์ และภายหลังได้รับการสอนและคำแนะนำ 2 สัปดาห์กับ 4 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = 0.0000)
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters click here read
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater women affair open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
my wife cheated now what read women who cheat with married men
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: anxiety, depression, psychiatric nursing, social, การพยาบาลจิตเวช, ความวิตกกังวล, ซึม, ซึมเศร้า, พยาบาล, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า, สังคม, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 125402003009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ