เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย, รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: บทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นในชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-4 ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่น ซึ่งจำแนกเป็นบทบาทด้านการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านสังคมและการปรับตัว ด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ และด้านการดูแลสุขภาพร่างกายบุตร นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดาที่มีบุตรอายุ 13-20 ปี ทุกรายที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด 2 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น คือชุมชนคุ้มริมทางรถไฟหนองแวงตราชู 2 จำนวน 92 คน และชุมชนเทพารักษ์ จำนวน 163 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) บิดาแสดงบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นมากที่สุดคือ บทบาทด้านการดูแลสุขภาพร่างกายบุตร รองลงมาคือบทบาทด้านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสังคมและการปรับตัว บทบาทด้านการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ และบทบาทด้านการสนับสนุนทางอารมณ์ตามลำดับ 2) ชนิดของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 6.3493) 3) อายุของบิดามีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทบิดาในการส่งเสริมสุขภาพจิตบุตรวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.1817)
click here catch a cheater what is infidelity
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: adolescence, mental health, psychology, social, ครอบครัว, จิตวิทยา, สุขภาพจิต ชุมชน, ชุมชนแออัด, วัยรุ่น, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 125391901008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ