เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: อำพน นวลโคกสูง, พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, กนกวรรณ พุ่มทองดี, ทิพยกาย เปรุนาวิน

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-4 ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน 8 กลุ่มอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยนักโทษ, เกษตรกร, นักธุรกิจ, ค้าขาย, กรรมกร, นักศึกษา, แม่บ้าน, ข้าราชการ และหญิงอาชีพพิเศษ วิธีดำเนินการวิจัยกระทำโดยการสัมภาษณ์ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 322 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 กลุ่มอาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติต่อโรคเอดส์และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ในด้านบวก 2. กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการป้องกันโรคเอดส์อยู่ในระดับต่ำ 3. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.2457) 4. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=-.1654) 5. ทัศนคติต่อโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=-.1592)
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
percent of women that cheat click how to spot a cheater
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: AIDS, HIV, mental health, behavior, psychology, attitude, สุขภาพจิต, ทัศนคติ, จิตวิทยา, พฤติกรรม, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 125391901006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ