เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อสภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมและบริการทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา พัฒนศรี และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อสภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมและบริการทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-4 ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ในปีการศึกษา 2538 ซึ่งเป็นนักศึกษา 3 รุ่นสุดท้ายของการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ฉบับเริ่มใช้ปี พ.ศ. 2527 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สัมพันธภาพของนักศึกษากับบุคคลอื่น และความคิดเห็นต่อบริการทางการศึกษาต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน มีค่าความเที่ยงเป็น 0.84 และค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็น 0.89 ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 97 คน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 88 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 59 คน รวมทั้งสิ้น 244 คน จากนักศึกษาทั้งสิ้น 451 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ดังนี้ผลการวิจัยสรุปได้คือ 1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา มีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมดีแล้ว ในเรื่องสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับบุคคลอื่น นักศึกษาคิดว่าควรปรับปรุงด้านสัมพันธภาพกับอาจารย์ ความคิดเห็นต่อบริการทางการศึกษา นักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงการบริการของห้องสมุดและหน่วยทะเบียนและประเมินผล 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละชั้นปีต่อการจัดการเรียนการสอนสัมพันธภาพของนักศึกษากับบุคคลอื่นและบริการทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.42, P-value > 0.05) 2.2 ด้านสัมพันธภาพของนักศึกษากับบุคคลอื่น พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 10.13, P < 0.05) และเมื่อทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี LSD พบว่าความคิดเห็นต่อสัมพันธภาพของนักศึกษากับบุคคลอื่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดีกว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และความคิดเห็นต่อสัมพันธภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดีกว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 2.3 ความคิดเห็นต่อการบริการทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=6.98, P < 0.05) และเมื่อทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี LSD พบว่าความคิดเห็นต่อการบริการฯของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดีกว่าความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และความคิดเห็นต่อการบริการฯของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดีกว่าความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters website open
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat cheat husband married men cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites

Keywords: ความคิดเห็น, nurse, perception, psychology, ความคิดเห็น, นักศึกษาพยาบาล, บริการทางการศึกษา, จิตวิทยา, การรับรู้, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 125391901001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ