เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบทเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล, เปรืองมิตร ฆารรัศมี, จิระภา ศิริวัฒนเมธินนท์, สุวิภา โกสุมวัชราภรณ์, เพลินพิศ วิยะทัศน์, พูลสุข ศิริพูล, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบทเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบทในภาวะปกติ และภาวะที่เจ็บป่วยและความต้องการของประชาชนต่อ บริการสาธารณสุขของรัฐกลุ่มประชาชนตัวอย่างที่ทำการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 6 หมู่บ้าน ของ 3 ตำบล นอกเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การสุ่มตัวอย่าง ประชากรใช้ทิศที่ตั้งของตำบลเป็นเกณฑ์ วิธีการวิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้นำ ชุมชน ตลอดจนผู้รู้ในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในภาวะปกติ ด้านการบริโภคอาหารของมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะอยู่ไฟและระยะให้นมบุตร ยังคงรับประทานอาหารเช่นเดียวกับใน ภาวะสุขภาพปกติและงดอาหารแสลงร่วมด้วย อาหารเสริมของเด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี ได้รับ อาหารเสริมเร็วเกินไป และได้รับอาหารพวกเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ช้า และพบว่าเด็กกลุ่มดังกล่าว มีภาวะการขาดสารอาหารระดับ 1 ประชาชนมีบริโภคนิสัยที่ชอบบริโภคอาหารดิบ สุก ๆ ดิบ ๆ ที่ทำให้เกิดโรคพยาธิ สตรีไม่ไปรับการตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะแรกประจำปี และไม่ตรวจ หามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก้ปวดลดไข้ยาปฏิชีวนะ และยาชุด พบว่า มีความรู้น้อยเกี่ยวกับอันตรายและผลข้างเคียงของยาชนิดต่าง ๆ ประชาชนประมาณครึ่งหนึ่งเป็น สมาชิกโครงการบัตรสุขภาพด้านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ได้รับฟังจากหอกระจายข่าว พฤติกรรมสุขภาพในภาวะที่เจ็บป่วยของสมาชิกใน ครอบครัวพบว่า เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะมีการดูแลตนเองเบื้องต้นก่อน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเมื่อเจ็บป่วยไปใช้บริการที่สถานีอนามัย ถ้าไม่หายไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ความพึงพอใจต่อสถานีอนามัยเพราะสะดวกรวดเร็ว ความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น และสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน เพราะรักษาได้ผล ความต้องการของประชาชนต่อบริการสาธารณสุขของรัฐพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการบริการที่สะดวกรวดเร็ว
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife

Keywords: พฤติกรรม, community, mental health, behavior, psychology, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, พฤติกรรม, ชนบท, ชุมชน, พฤติกรรมสุขภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 125361612002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ