เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: เจียมจิต แสงสุวรรณ, พรรณงาม พรรณเชษฐ, วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, ชวนพิศ ทำนอง, ศิเทียน ตรีศิริรัตน์, พรทิพย์ บุญพวง, อัจฉรา หล่อวิจิตร, อัมพรพรรณ ธิรานุตร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในหมู่บ้านม่วงหวานมานานกว่า 5 ปี จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยลักษณะทางสังคมของประชากร และแบบวัดคุณภาพชีวิต ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าได้ค่าความเที่ยง 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ ทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยทั่วไปอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกันในด้านเพศ และสถานภาพสมรส พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกับรายได้สูง และในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีกับสุขภาพไม่ดี
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
website open i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill website the morning after pill
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
reasons women cheat click how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: geriatrics, psychiatry, คุณภาพชีวิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ม

Code: 125361602003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ