เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอีสาน กรณีศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, กิ่งแก้ว เกษโกวิท, ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอีสาน กรณีศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนและปัจจัยในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งในสภาวะปกติและเจ็บป่วย รวมทั้งเปรียบเทียบแบบแผนพฤติกรรม และปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดข้อเหมือนและแตกต่างระหว่างหมู่บ้านที่ศึกษา หมู่บ้านที่ศึกษานี้ทำการเลือกหมู่บ้านแบบเจาะจงในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านยางน้อยซึ่งมีครัวเรือน 165 หลังคาเรือน และหมู่บ้านหนองสิมซึ่งมีครัวเรือนทั้งสิ้น 152 หลังคาเรือน การเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 2535 ทำโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลของการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสภาวะเจ็บป่วยทั้ง 2 หมูบ้านจะเหมือนกันและรักษาพยาบาลตามอาการที่ตนเองเป็นผู้ประเมิน ถ้าหากเจ็บป่วยไม่มากจะปล่อยให้หายเองถ้าหากยังไม่หายจะซื้อยามารับประทาน และถ้าไม่หายจะไปรับการรักษาที่สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล หรือคลินิก ในด้านแบบแผนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกติผู้สูงอายุในหมู่บ้านยางน้อย จะรู้วิธีการปฎิบัติตนและการบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงดีกว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านหนองสิม สำหรับปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองทั้งในสภาวะปกติและสภาวะ เจ็บป่วยของผู้สูงอายุทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และอิทธิพลของการแพทย์แผนใหม่ ผลของการศึกษายังได้ชี้อิทธิพลของการแพทย์แผนใหม่ ผลของการศึกษายังได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุแตกต่างกัน ได้แก่ ความใกล้ชุมชนเมืองและระดับการพัฒนาของหมู่บ้านยางน้อยดีกว่าหมู่บ้านหนองสิม
why most women cheat signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
lesbian sex stories click sex stories sites
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: พฤติกรรม, geriatrics, psychiatry, social, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, ชนบท, ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมสุขภาพ, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 123360804007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ