เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บริหารกายและจิตเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย

 

ผู้วิจัย/Authors: นฤมล สินสุพรรณ, ศาสตรี เสาวคนธ์, สมเดช พินิจสุนทร, ชลอ อินทรขาว, อมร เปรมกมล, ศรีน้อย มาศเกษม

ชื่อเรื่อง/Title: บริหารกายและจิตเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย

แหล่งที่มา/Source: ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2536

รายละเอียด / Details:

การประยุกต์วิธีการบริหารกายและบริหารจิตเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยเข้ากับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับของประชาชนต่อวิธีการบริหารกายและจิตเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยแทนการใช้ยา 2. ฝึกเทคนิคในการโน้มน้าวประชาชนเป็นกลุ่มให้เกิดความสงบภายในเวลาอันสั้น 3. กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้วิธีการบริหารกายและจิตเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดหรือทำงานหนัก ผลปรากฎว่าวิธีนี้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้เพราะสอดคล้องต่อวัฒนธรรมและความเชื่อในพุทธศาสนา ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ ภายหลังบำบัดด้วยวิธีนี้พบว่าอาการป่วยทุเลาลงได้
My wife cheated on me click all wives cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: meditation, psychiatric nursing, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ธรรมะ, การพยาบาล, ปฏิบัติการพยาบาล, บริหารกายและจิต, บำบัดอาการเจ็บป่วย, พุทธศาสนา, ศาสนา, ศาสนาพุทธ, สมาธิ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 123360801005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ