เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการปรึกษา เรื่องโรคเอดส์เขต 7

 

ผู้วิจัย/Authors: พันธ์ศักดิ์ วราอัศวปติ

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการปรึกษา เรื่องโรคเอดส์เขต 7

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการปรึกษาเรื่อง โรคเอดส์เขต 7 โดยศึกษาเปรียบเทียบผู้ให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านความคิดเห็นต่อผู้มารับบริการปรึกษาและประเมินคุณภาพการให้บริการปรึกษา ส่วนผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจและพฤติกรรมอนามัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ให้บริการปรึกษาจำนวน 27 ราย และผู้รับบริการปรึกษาจำนวน 8 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินตนเอง และแบบสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้ T-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ให้บริการปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระบบบริการในหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบการให้บริการปรึกษา มีระบบรายงาน มีการชี้แจงนโยบาย ส่วนการประเมินคุณภาพการให้บริการปรึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ประเมินตนเองและคณะผู้วิจัยทำการประเมินพบว่า ทักษะ ขั้นตอน การสำรวจแผนแก้ไขปัญหาและยุติบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพไม่แตกต่างกัน ในด้านการให้บริการก่อนและหลังตรวจเลือกตามขั้นตอน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการให้บริการปรึกษาเกือบทุกประเด็น ตามแบบประเมิน การประเมินทัศนคติของผู้ให้บริการปรึกษาที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อการให้บริการปรึกษาทั้งทางด้านทักษะ ขั้นตอน การสำรวจวางแผนแก้ไขปัญหา 2. ผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ่ชาย ระยะเวลาที่ทราบผลเลือดน้อยกว่า 1 ปี มารับบริการ 2-5 ครั้ง ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจต่อการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการปรึกษาและการบริการอยู่ในระดับดี ได้รับบริการตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด ด้านพฤติกรรมอนามัยของผู้รับบริการพบว่า มีการป้องกันการแพร่เชื้อทุกครั้งจะไม่บอกผลเลือดกับใคร ส่วนการทำงาน การคบเพื่อน การรับประทานอาหารยังปฏิบัติเหมือนเดิม มีการแยกใช้ของส่วนตัว มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตและต้องการช่วยเหลือสังคมมากที่สุด
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
spy phone apps android go spyware for android phone
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: AIDS, counseling, HIV, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 122400901002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ