เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงานกับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก

 

ผู้วิจัย/Authors: ดาเรียน สังเมฆ, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงานกับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงานกับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ทั้งสิ้น จำนวน 34 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินปัจจัยด้านการทำงาน และแบบประเมินความเครียด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. ความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกทั้ง 2 โรงพยาบาลอยู่ในระดับที่มีความเครียดน้อย 2. ปัจจัยด้านการทำงานในเรื่องสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการบริหาร และสนับสนุนในหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ปัจจัยด้านการทำงาน ในเรื่องลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก 3. ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงาน อายุ สถานภาพสมรส และภาระครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออก
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill open when to get abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
how to cheat on my husband site my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman open infidelity signs
reasons women cheat click how to cheat on wife
horny sex stories read reading sex stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: พยาบาลห้องผ่าตัด , ความเครียด, เครียด, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, พยาบาล, stress, mental health, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลชลบุรี สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

Code: 120381101001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ