เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจความชุกของพฤติกรรมเพื่อการกำหนดนโยบาย เรื่องการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

 

ผู้วิจัย/Authors: ชำนาญ บำเหน็จพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจความชุกของพฤติกรรมเพื่อการกำหนดนโยบาย เรื่องการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2540, 663-667

รายละเอียด / Details:

ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญมากในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ลักษณะของข้อมูลนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องบอกขนาดและความรุนแรงเท่านั้น แต่ยังต้องบ่งบอกถึงพฤติกรรมเสี่ยงร่วมด้วย ระบบข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเดี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมักจะได้จากการสำรวจเป็นครั้งคราวและมีไม่มากนัก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปรียบเทียบข้อมูลจากการสำรวจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่ศึกษา โดยวิธีเดียวกัน เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร การสำรวจเป็นการสำรวจระดับประเทศ และการสำรวจที่สองเป็นการสำรวจระดับท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการในจังหวัดราชบุรี นำผลการสำรวจทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตาม มีตัวแปรบางตัวที่แตกต่างกัน และในการสำรวจระดับท้องถิ่น ได้เพิ่มคำถามที่สำคัญเฉพาะถิ่นด้วย ซึ่งแสดงให้เป็นถึงความสำคัญของลักษณะข้อมูลเฉพาะท้องถิ่น และผู้บริหารด้านสาธารณสุขควรมีนโยบายให้มีการสำรวจข้อมูลในระดับท้องถิ่นที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ดี
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: behavior, behaviour, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุหรี่, พฤติกรรม, สุรา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Code: 119400604011

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ