เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกระบวนการสร้างสัมพันธภาพต่อระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองในผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: มรรยาท เจริญสุขโสภณ, นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต, จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์, ศุกร์ใจ เจริญสุข

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกระบวนการสร้างสัมพันธภาพต่อระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองในผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2535, 299-307

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของกระบวนการสร้างสัมพันธภาพต่อระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และระดับการดูแลตนเองในผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบจับคู่ จำนวน 30 คู่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ภายหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยระดับความหวัง ความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะระหว่างกลุ่มควมคุมและกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2. ภายหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศร้าและระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการสร้างสัมพันธภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า พยาบาลควรใช้ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะ เพื่อช่วยเพิ่มความหวัง ลดความวิตกกังวลและความซึมเศร้าของผู้ป่วยเป็นผลให้ผู้ป่วยสามารถให้การดูแลตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
cheaters click here read
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
spy phone apps android go spyware for android phone
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: psychiatric nursing, anxiety, depress, depression, depressive, stress, การสร้างสัมพันธภาพ, ความวิตกกังวล, วิตกกังวล, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, พยาบาล, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: แผนกวิชาการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี แผนกวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี

Code: 119350104009

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ