เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การติดตามผลการอบรมเรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะแนวโรคเอดส์” ในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เขต 4

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรรณี ศรีโพธิ์ทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การติดตามผลการอบรมเรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะแนวโรคเอดส์” ในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เขต 4

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2535, 227-238

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมเรื่อง “เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะแนวโรคเอดส์” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 4 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า จากผู้ผ่านการอบรม 242 คน ตอบแบบสอบถามกลับมา 126 คน ซึ่งในจำนวนนี้ ทำหน้าที่ให้บริการแนะแนว 57 คน (45.2%) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการปรึกษาแนะแนวโรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับการมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการให้บริการปรึกษาฯ (ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 98.25) ภายหลังการฝึกอบรม มีการจัดตั้งหน่วยให้บริการแนะแนวเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งมีเพียง 2 แห่ง เป็น 28 แห่งใน 7 จังหวัด ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการปรึกษาแนะแนวของสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการปรึกษาฯ (counselling net work) และระบบเครือข่ายการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอดส์ และครอบครัว (Social service net work) ของแต่ละจังหวัด ตลอดจนสามารถนำไปกำหนดแนวทางการฝึกอบรมครั้งต่อไป ทั้งแนวกว้างและแนวลึก รวมทั้งมีการถ่ายทอดแนวคิดการจัดระบบเครือข่ายการให้บริการปรึกษาในอนาคตต่อไปด้วย
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, AIDS, counseling, HIV, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, โรคเอดส์, เอดส์, เทคนิคการให้คำปรึกษา, ปรึกษา, เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะแนวโรคเอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ราชบุรี กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 119350103010

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ