เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสัมพันธภาพในคู่สมรส กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของสตรีที่มีบุตรยาก

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสัมพันธภาพในคู่สมรส กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของสตรีที่มีบุตรยาก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มกราคม-เมษายน 2537, 21-22

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพในคู่สมรส กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของสตรีที่มีบุตรยาก โดยอาศัยแนวคิดของ Sherman เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ สตรีที่มีบุตรยากที่มารับการตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากที่คลินิกผู้มีบุตรยาก แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 78 ราย ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2536 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ Rosenberg (1965) แบบวัดสัมพันธภาพในคู่สมรส ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และแบบวัดพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของ Jalowiec (1984) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไป หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง คะแนนสัมพันธภาพในคู่สมรส และคะแนนพฤติกรรมการเผชิญปัญหา และหาค่าความสัมพันธ์ของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพในคู่สมรสกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Pearson r = 0.9595, P<0.0001) 2. สัมพันธภาพในคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Pearson r = 0.9571, P<0.0001) 3. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและสัมพันธภาพในคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Multiple R = 0.9665, P<0.0001) 4. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและสัมพันธภาพในคู่สมรสมีความสัมพันธ์กันเองในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Pearson r = 0.9663, P<0.0001) ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ ให้ประเมินเฉพาะความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในการส่งเสริมพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของสตรีที่มีบุตรยาก
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, สตรีที่มีบุตรยาก, พฤติกรรม, พฤติกรรมการเผชิญปัญหา, การพยาบาลจิตเวช, การพยาบาล, self esteem, behavior, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 117371302003

ISSN/ISBN: 0125-8842

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ