เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แนวทางการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด

 

ผู้วิจัย/Authors: กฤตยา แสวงเจริญ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-สิงหาคม 2535, 85-93

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหลังคลอด และส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงหลังคลอดครรภ์แรก ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดและเป็นคนไข้สามัญ กลุ่มตัวอย่างจะถูกประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบทดสอบ SCL-90 ก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากพยาบาลพร้อมทั้งได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด ผลการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากกลุ่มตัวอย่าง 77 ราย พบว่า เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่อหญิงหลังคลอดและหญิงหลังคลอดสามารถสอบถามข้อข้องใจและระบายออกถึงภาวะกดดันในใจในกรณีที่มีปัญหา และได้แนวทางในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละคน คู่มือที่ได้รับมีประโยชน์ในการปฏิบัติตนหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสุขภาพจิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งศึกษาจากแบบทดสอบ SCL-90 ในกลุ่มควบคุม 33 ราย และกลุ่มทดลอง 33 ราย ซึ่งผ่านการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือและได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษาในเวลาหลังคลอด 24 ชม. และหลังคลอด 8 สัปดาห์ นั้นมีความแตกต่างกันที่อาการของความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกกลุ่มอาการและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังการศึกษาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาจากเหตุการณ์คับขันในชีวิตและความสามารถในการจัดการหลังคลอดพบว่าแนวโน้มในการเผชิญปัญหาของกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มควบคุม
website women that cheat with married men wife cheaters
click here read here what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
wife cheaters website open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด, สุขภาพจิต, ความเครียด, เครียด, พยาบาลจิตเวช, แบบทดสอบ, จิตเวชศาสตร์, สตรี, stress, nurse, nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 117351103004

ISSN/ISBN: 0125-8842

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ