เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาบทบาทและการปฏิบัติของยายในการเลี้ยงดูเด็กของมารดาที่มีบุตรคนแรกในครอบครัวขยาย บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริจันทร์ ชัชวรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาบทบาทและการปฏิบัติของยายในการเลี้ยงดูเด็กของมารดาที่มีบุตรคนแรกในครอบครัวขยาย บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-ธันวาคม 2534, 21-22

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทและการปฏิบัติของยายในการเลี้ยงดูเด็กของมารดาครรภ์แรกในครอบครัวขยาย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ณ บ้านร่องคำหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยทำการสำรวจหมู่บ้านและประชากรที่ศึกษา ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสถานีอนามัยแม่นาเรือ ทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) และการสังเกต (Observation) กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ยายที่เลี้ยงดูหลานคนแรก อายุระหว่างแรกเกิดถึง 5 ปีและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน จำนวน 23 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ยายมีบทบาทในครอบครัวในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก การแสดงบทบาทของยายเป็นในลักษณะบทบาทการดูแลเป็นบทบาทหลัก บทบาทการใช้คำแนะนำเป็นบทบาทรองของยาย บทบาทการจัดการและบทบาทการประเมินเป็นบทบาทที่พบได้น้อย การแสดงบทบาทการดูแลของยายพบมากในเรื่องการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และการตอบสนองทางด้านร่างกาย นอกจากนี้การปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็กของยายพบว่า ยายมีการตอบสนองความต้องการของเด็กในแต่ละวัยแตกต่างกันคือ ทารกแรกเกิด ยายปฏิบัติถึงการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย ทางด้านสุขภาพและทางด้านจิตใจ วัยทารกยายปฏิบัติการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย ทางด้านสุขภาพ ทางด้าจจิตใจ และทางด้านพัฒนาการต่างๆ สำหรับวัยเด็ก ยายตอบสนองความต้องการครบทุกด้าน คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านพัฒนาการต่างๆ และการอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคม แนวทางการปฏิบัติของยายในการเลี้ยงดูเด็กมาจากทัศนคติความเชื่อ และประสบการณ์โดยตรงของยายทำให้การปฏิบัติของยายในการเลี้ยงดูเด็กบางเรื่องขัดแย้งกับหลักวิชาการ และคำแนะนำของทีมสุขภาพ โดยภาพรวมของการเลี้ยงดูเด็กของยายมีผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยอย่างเหมาะสมพอสมควร จะเห็นได้ว่ายายเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
cheater marriage affairs go
free abortion pill read when to get abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
how to catch a cheat open married men having affairs

Keywords: ครอบครัว, สุขภาพจิต, การเลี้ยงดูเด็ก, ญาติ, ครอบครัว, ยาย, จิตวิทยา, เด็ก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 117341003001

ISSN/ISBN: 0125-8842

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ